Публічний договір

 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент – споживач послуг з доступу до інтернет, який отримує послуги з доступу до інтернет на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до мережі.

Абонентна плата – фіксований платіж за розрахунковий період , який встановлює Провайдер для Абонентів за доступ на постійній основі до своєї мережі незалежно від факту отримання послуг.

Додаткові послуги – послуги Провайдера, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.

Заявка Абонента – виклик Абонентом представника Провайдера для надання необхідних послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору (крім підключення по технології ADSL).

Особовий рахунок Абонента – форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату послуг з доступу до інтернет за цим Договором.

Особистий кабінет – спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується телекомунікаційними послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.

Офіційний веб-сайт: WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг, розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.cubic.net.ua

Припинення надання послуг – припинення надання послуг з доступу до інтернет тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.

Місце надання Послуг – конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати послуги . Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Додатку 1 до Договору .

ІР-адреса — унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Провайдером та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1. Провайдер надає Абоненту послуги з доступу до інтернет за умов технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України. Гарантована мінімальна швидкість передавання і приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Оператора, становить 64 кбіт/сек.
 2. Послуги поділяються на основні та додаткові.
 3. Основними послугами є послуги з постійного доступу до Інтернет.
 4. Додатковими послугами є:
  1. Постачання та налагодження бездротового адаптеру або модему ADSL;
  2. Доступ до внутрішньо-мережевих ресурсів;
  3. Надання ІР-адреси.

2.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
 1. Умови надання Послуг:
  1. наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої послуги.
  2. внесення Абонентом одноразової плати за надання доступу (підключення) до обладнання Провайдера якщо це передбачено Тарифами;
  3. реєстрація Абонента в мережі Провайдера із використанням ідентифікаторів (відкриття Абоненту персонального особового рахунку, який є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань).
 2. Абонент має право за наявності технічної можливості обрати одну із нижчезазначених технологій підключення до мережі інтернет:

Технологія FTTB – доступ до мережі інтернет по оптоволоконній мережі на швидкості до 100 Мбіт/с, що не вимагає застосування додаткового обладнання.

Технологія FTTH – оптоволокно у будинок – технологія, яка забезпечує можливість надання абонентам широкосмугового доступу до мережі інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с з прокладанням оптичного волокна безпосередньо у квартиру або будинок абонента.

Технологія ADSL – технологія широкосмугового доступу, яка дозволяє надавати постійний високошвидкісний доступ до Інтернет по існуючій телефонній лінії.

 1. Для надання послуги за концепцією FTTB та FTTH Провайдер виконує наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:
  1. проведення монтажно-кабельних робіт від обладнання Провайдера до обладнання Абонента;
  2. активація порту мережевого обладнання Провайдера;
  3. відкриття Провайдером Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента;
  4. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір через зовнішню стіну у будинок і/або приміщення). Представник Провайдера у погодженні з Абонентом визначає місце виконання отвору діаметром 10 мм для прокладки кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки при виконанні отвору в приміщенні Абонента (пошкодження труб, електропроводки і тому подібне).
 2. Для надання послуги за концепцією ADSL Провайдер виконує наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:
  1. перевірка параметрів телефонної лінії від Провайдера до Абонента;
  2. активація порту мережевого обладнання Провайдера;
  3. відкриття Провайдером Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.
 3. Проведення монтажно-кабельних робіт, або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт може здійснюватися працівниками Провайдера за додаткову оплату.
 4. Провайдер надає послугу з доступу до Інтернет Абонентові за часовою схемою (24/7/365).

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

 1. ПРОВАЙДЕР має право:
  1. вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Провайдера не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію;
  2. самостійно встановлювати тарифи на послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України.
  3. припиняти у встановленому порядку надання послуг з моменту виникнення від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений цією угодою терміни;
  4. скорочувати перелік або припиняти надання послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;
  5. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні послуг, з метою технічної підтримки та ремонту устаткування й ліній зв’язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Провайдера;
  6. на підставі даних системи обліку спожитих послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;
  7. інші права, передбачені законодавством України.
 2. Провайдер зобов’язаний:
  1. попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором ;
  2. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;
  3. надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов договору;
  4. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;
 1. вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;
 2. усувати пошкодження власної мережі протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення);
 3. виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

 1. Абонент має право на:
  1. дострокове розірвання договору за умови попередження ним Провайдера у визначений у Договорі термін;
  2. перерахунок абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) мереж, що призвело до припинення надання послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента;
  3. своєчасне отримання замовлених послуг встановленої якості;
  4. зміну тарифного плану з 1-го числа наступного місяця при написанні відповідної заяви не пізніше, ніж за три дні до початку наступного місяця
  5. відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених договором чи законодавством;
  6. оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.
 2. Абонент зобов’язується:
  1. виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених послуг у розмірах та в терміни, встановлені Договором;
  2. письмово повідомляти Провайдера про зміну контактних(телефон), поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Договорі або надані Провайдером в ході виконання Договору у місячний термін з моменту виникнення таких обставин;
  3. не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності;
  4. не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;
  5. не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання послуг третім особам;
  6. утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах території відповідальності

Абонента;

 1. повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання послуг;
 2. самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від’ємного розміру балансу Особового рахунку на початок нового розрахункового періоду;
 3. виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
 1. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 2. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення послуг визначається Тарифами, які затверджуються наказами

Провайдера та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті.

 1. Система розрахунків, що застосовується Провайдером: з надсиланням або без надсилання рахунку та акту виконаних робіт (послуг).
 2. Послуги надаються за (необхідне вказати).

(авансовою або кредитною системою оплати)

 1. Оплата рахунку за надання послуг Інтернет проводиться Абонентом в термін не пізніше 25-го числа поточного місяця на підставі рахунку Провайдера.
 2. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених оплат Абонента у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Провайдера. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.
 3. Провайдер призупиняє надання послуг у випадку утворення від’ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента

станом на 29 число поточного місяця, до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента.

 1. При припиненні Провайдером надання послуг, у випадку передбаченому п.6.6. цього Договору Абонент не звільняється від оплати послуг в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку така поведінка Абонента вважається згодою на відмову від надання послуг.
 1. Провайдер та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Провайдер та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.
 2. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Провайдером.
 3. Відновлення надання послуг у випадках, зазначених в п.п. 6.6., 6.7. Договору, здійснюється Провайдером протягом 1 (одного) робочого дня з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами п.6.4. Договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 1. Провайдер та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору.
 2. У випадку несвоєчасної оплати замовлених послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:
  1. нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;
  2. скорочувати перелік послуг або припиняти їх надання, відповідно до п.6.6. Договору.
 3. у разі не усунення протягом 2 (двох) діб із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.
 4. Відповідальність і ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:
  1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
  2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;
  3. за якість Послуги інтернет – у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.
 5. Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.
 6. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти,

страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 1. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
 1. Цей Договір діє до 31 грудня 2016 року.
 2. Cтрок дії договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна з сторін за 30 днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію договору.
 3. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання послуг, письмово повідомивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Провайдера продовжує користуватись послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями.
 4. Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Провайдера шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за 10 (десять) календарних днів до дати припинення (розірвання).
 5. Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Провайдера не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору.

9 ІНШІ УМОВИ

 1. У мережі Провайдера Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Провайдером так і його партнерами.
 2. За Додаткові послуги, надані партнерами, Провайдер відповідальності не несе. У випадку виникнення претензій у Абонента до наданих Додаткових послуг, останній повинен звернутися безпосередньо до партнера Провайдера. У разі потреби Провайдер надає вичерпну інформацію про своїх партнерів (найменування, місцезнаходження та засоби зв’язку).
 1. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені із Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та зобов’язуються їх дотримуватись.
 2. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. кожна зі Сторін цього Договору гарантує, що у разі передачі персональних даних своїх представників та/або працівників, далі – суб’єктів ПД, іншій Стороні у процесі співпраці, відповідна Сторона отримала на необмежений строк однозначну, беззаперечну згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб’єктів ПД.